Informacje prawne

Obowiązkowe informacje prawne dotyczące strony internetowej, dostępne pod tym adresem za pośrednictwem adresu URL www.groupe-tiru.com i www.tiru.fr lub pod dowolnym innym adresem, który zastąpi podane wyżej adresy (dalej "Witryna") zostały podane na niniejszej stronie internetowej zgodnie z Ustawą nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2014 roku o zaufaniu w gospodarce cyfrowej (LCEN).

Dane wydawcy

TIRU

Spółka akcyjna o kapitale 10.000.000 EUR, z siedzibą pod adresem: TOUR FRANKLIN - 10ème étage - La Défense 8 - 92042 PARIS LA DEFENSE, wpisana do Rejestru Handlowego i Spółek w Nanterre pod numerem 334 303 823,

Tel.: +33 1 41 97 38 00 - Adres poczty elektronicznej: contact@groupe-tiru.com

Dalej "TIRU"

Dyrektor publikacji

Pani Laurence BOULIN

communication@groupe-tiru.com

Podmiot zapewniający hosting

Claranet

Jednoosobowa uproszczona spółka akcyjna o kapitale 1 400 000 EUR

wpisana do Rejestru Handlowego i Spółek w Paryżu pod numerem B 419 632 286

18-20, rue du Faubourg du Temple, 75011 Paris

Koncepcja i realizacja

Niniejsza witryna została zaprojektowana i zrealizowana przez agencję Oonops.

Ogólne warunki użytkowania

Akceptacja ogólnych warunków użytkowania

Korzystanie z Witryny i z informacji w niej zawartych wymaga zaakceptowania niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania (dalej: "Warunki Ogólne"), które regulują zasady korzystania z Witryny. Każda osoba przeglądająca lub korzystająca z Witryny (zwana dalej "Użytkownikiem") zobowiązuje się przestrzegać w trakcie przeglądania lub korzystania z Witryny wszystkich postanowień niniejszych Warunków Ogólnych. Fakt korzystania z Witryny przez Użytkownika oznacza, że Użytkownik zaakceptował Warunki Ogólne.

Zmiany

TIRU może w każdej chwili dokonać zmian w Warunkach Ogólnych i / lub zmieniać, usuwać lub uzupełniać treści Witryny.

Zmiana Warunków Ogólnych będzie od razu widoczna na Stronie w sekcji Informacje Prawne. Nowe Warunki Ogólne będą miały pierwszeństwo przed każdą poprzednią wersją.

Linki hipertekstowe

Witryna może zawierać linki hipertekstowe przekierowujące do stron edytowanych przez osoby trzecie. Witryny te są niezależne od niniejszej Witryny i zostały podane wyłącznie dla informacji. TIRU nie edytuje ani nie kontroluje źródeł, ani zawartości tych stron, ani podanych na nich linków do innych stron.

Linki do tych stron nie oznaczają w żaden sposób aprobaty, zatwierdzenia ani że TIRU zgadza się z treścią tych stron lub ma jakikolwiek związek z właścicielami i / lub autorami tekstów lub projektów, animatorami, administratorami albo podmiotami zapewniającymi hosting tych stron.

W związku z powyższym, TIRU nie może ponosić odpowiedzialności za zawartość, pliki cookie lub jakiekolwiek inne elementy tych stron ani za jakiekolwiek szkody lub straty, udowodnione lub domniemane, wynikłe z lub pozostające w związku z wykorzystaniem informacji, usług lub danych dostępnych na tych stronach internetowych.

Prawo własności intelektualnej

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Witryna jak również wszystkie zawarte w niej treści dostępne za pośrednictwem Witryny (w tym w szczególności, ponieważ lista nie jest wyczerpująca: karta graficzna, architektura Witryny, teksty, obrazy, dźwięki, logotypy, mapy, grafiki, zdjęcia, ilustracje, programy, aplikacje, znaki towarowe, bazy danych itp.) są chronione prawem własności intelektualnej i / lub jakimkolwiek innym prawem uznanym w obowiązującym ustawodawstwie i stanowią wyłączną własność TIRU lub osób trzecich, które upoważniły TIRU do wykorzystania ich w Witrynie.

Niniejsze Warunki Ogólne nie powodują przeniesienia żadnych praw własności intelektualnej do treści Witryny, zaś Użytkownikowi ma na mocy niniejszych Warunków Ogólnych przysługuje jedynie zwykłe, niewyłączne, niezbywalne i nieprzenoszalne prawo dostępu i korzystania z Witryny. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszych Warunkach Ogólnych, są wyraźnie zastrzeżone dla TIRU lub osób trzecich.

Użytkownik nie ma prawa:

*kopiować, powielać, odtwarzać, rozpowszechniać, prowadzić dystrybucji, publikować, trwale lub czasowo, całości lub części Witryny i / lub zawartych w niej treści w jakikolwiek sposób, na jakimkolwiek nośniku, obecnie znanym lub nieznanym;

*tworzyć dzieł pochodnych względem Witryny i / lub jej zawartości;

*modyfikować, tłumaczyć, adaptować, aranżować całości lub części Witryny i / lub jej zawartości;

*dezasemblować, dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego Witryny i / lub jej zawartości;

*rozpowszechniać, przekazywać, prowadzić dystrybucji, sprzedawać, wynajmować, udzielać koncesji ani wykorzystywać w jakikolwiek sposób całości lub części Witryny i / lub jej zawartości bez uprzedniej pisemnej zgody TIRU.

Zgodnie z przepisami artykułu L.122-4 Kodeksu własności intelektualnej, wszelkie utrwalanie lub zwielokrotnienie całości lub części Witryny i / lub zawartych w niej treści, w jakikolwiek sposób, które nie zostały w jakikolwiek sposób wyraźnie dozwolone, są niezgodne z prawem i stanowią przestępstwo przeciwko własności intelektualnej podlegające karze przewidzianej w artykule L.335-2 i następnych Kodeksu Własności Intelektualnej.

Zaznacza się również, że nazwy, znaki towarowe, znaki i / logotypy (takie jak zastrzeżone znaki towarowe, nazwy domen, karty graficzne, logotypy, znaki słowno-graficzne, dźwięki, animacje, bazy danych, architektura, teksty, fotografie, ilustracje, oprogramowanie ...) są chronione przepisami prawa francuskiego (i / lub ewentualnie międzynarodowego) dotyczącymi praw własności intelektualnej. Ich powielanie, naśladowanie lub nieuprawnione użycie stanowi przestępstwo przeciwko własności intelektualnej w rozumieniu artykułu L.716-1 i następnych Kodeksu Własności Intelektualnej.

W związku z powyższym Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań i czynów mogących bezpośrednio lub pośrednio naruszać prawa własności intelektualnej TIRU.

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z ustawą nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. o informatyce, kartotekach i swobodach obywatelskich z późniejszymi zmianami, znaną jako "Ustawa o informatyce i swobodach obywatelskich", a od 25 maja 2018 r. zgodnie z rozporządzeniem europejskim nr 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych (RODO), Użytkownik zostaje poinformowany, że TIRU, jako administrator danych, dokonuje automatycznego przetwarzania danych osobowych Użytkownika, w szczególności dla potrzeb formularza kontaktowego, ofert pocztowych i biuletynów informacyjnych.

Użytkownik upoważnia TIRU, dobrowolnie i w pełni świadomie, do gromadzenia jego danych osobowych podczas korzystania z Witryny. Dane te wykorzystywane są w dowolnym momencie zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie ochrony danych osobowych i zgodnie z określonymi niżej celami.

Dane osobowe gromadzone i przetwarzane przez TIRU są wykorzystywane do zarządzania zbiorami danych potencjalnych klientów, aktualnych klientów i danych związanych z naborem pracowników.

Dane osobowe przetwarzane przez TIRU są przeznaczone do wyłącznego użytku tej firmy odpowiedzialnej za ich przetwarzanie i przechowywanie. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim z wyłączeniem podmiotów, które hostują Witrynę lub są zaangażowane w tworzenie jej zawartości lub w jej obsługę. Dane osobowe przetwarzane przez TIRU nie są przekazywane poza Unię Europejską.

TIRU wdraża najnowocześniejsze środki bezpieczeństwa zgodne z aktualnym stanem wiedzy w celu zapewnienia bezpieczeństwa, integralności i poufności danych osobowych Użytkownika zgromadzonych w Witrynie przez czas niezbędny do ich przetworzenia, zgodnie z obowiązującym prawem.

Przedmiotowe dane osobowe przechowywane są na serwerach hosta Claranet wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia opisanych wyżej celów. Po upływie tego terminu, dane osobowe zostaną usunięte lub zarchiwizowane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Zostanie utworzony system czyszczący umożliwiający usunięcie danych osobowych, których cel zostanie osiągnięty.

Zgodnie z przepisami ustawy "Informatyka i swobody obywatelskie", a także - począwszy od 25 maja 2018 r. - zgodnie z europejskim rozporządzeniem nr 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych (RODO), Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu, żądania sprostowania, usunięcia jego danych osobowych w sytuacjach, gdy:

*są one niedokładne, niekompletne, niejednoznaczne;

*ich zbieranie, wykorzystywanie, przekazywanie lub przechowywanie są zabronione;

*dane nie są już potrzebne z punktu widzenia celów, dla których zostały zebrane;

*Użytkownik cofnął zgodę, na której opierało się przetwarzanie danych, a nie ma innej podstawy prawnej;

*Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych i nie występują nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.

Użytkownik zostaje poinformowany, że przysługuje mu prawo do przenoszenia jego danych osobowych.

Użytkownik może wykonywać wszystkie opisane wyżej prawa, zwracając się do TIRU pocztą elektroniczną na następujący adres: jeanmarc.varady@groupe-tiru.com , lub przesyłką pocztową zaadresowaną do TIRU, TOUR FRANKLIN - 10ème étage - La Défense 8 - 92042 PARIS LA DEFENSE, FRANCJA wraz z załączoną kopią ważnego dowodu tożsamości.

Pliki cookies

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że TIRU może wykorzystywać pliki cookies lub jakąkolwiek inną podobną technikę w celu umożliwienia i ułatwienia przeglądania oraz uzyskiwania dostępu do Witryny.

Pliki cookies mogą być automatycznie instalowane w oprogramowaniu przeglądarki Użytkownika Witryny. Użytkownik może zdecydować, czy chce przechowywać pliki cookie na swoim terminalu.

TIRU używa następujących rodzajów plików cookie:

*Pliki cookies funkcyjne

*Pliki cookies analityczne

Użytkownik może w dowolnym momencie zmodyfikować ustawienia swojej przeglądarki w celu zablokowania obsługi plików cookies, co nie uniemożliwi połączenia z Witryną, może jednak ograniczyć dostępność niektórych z jej funkcji.

Odpowiedzialność.

TIRU udostępnia Witrynę bez żadnej szczególnej gwarancji co do jakości lub dostępności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że TIRU nie ponosi odpowiedzialności wobec niego ani wobec żadnej osoby trzeciej z tytułu jakiejkolwiek modyfikacji, zawieszenia lub przerwy w dostępie do Witryny lub jej funkcjonowaniu.

Informacje podane w Witrynie służą jedynie celom informacyjnym i orientacyjnym. TIRU nie może zagwarantować dokładności, kompletności ani aktualności informacji publikowanych w Witrynie. Informacje te nie zwalniają Użytkownika z obowiązku dodatkowej i odpowiednio dostosowanej analizy. TIRU nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pominięcia ani za brak dostępności informacji i ewentualnych usług.

W związku z powyższym, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzysta z tych informacji na własną wyłączną odpowiedzialność. TIRU nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody mogące wyniknąć z dostępu do Witryny lub z korzystania z niej, w tym wynikające z niedostępności, utraty danych i / lub obecności wirusów w Witrynie, przy czym powyższa lista nie jest wyczerpująca.

Prawo właściwe

Niniejsze Warunki Ogólne podlegają prawu francuskiemu.

Wszelkie spory pomiędzy TIRU a Użytkownikiem mogące wyniknąć w związku z niniejszymi Warunkami Ogólnymi, a których nie udało się rozwiązać polubownie, będą rozstrzygane przez właściwe sądy francuskie.